adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

A Magdi Bútor Stúdió Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-89406/2015  szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Magdi Bútor Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest Vihar utca 24.)
Érintett: az Adatkezelő weboldalán és közösségi oldalain regisztráló személyek, vagy az üzletünk szolgáltatásait rendezvényeit igénybe vevő személyek.
Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett írásbeli engedély nélkül, a weboldalra történő látogatásával illetve regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez. Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.

Cégnév:Magdi Bútor Stúdió Kft.
Székhely:1035 Budapest Vihar utca 24.
Cégjegyzékszám:01-09-209340
Adószám:23737987-2-41
Ügyvezető:Solymosi-Kabdebó Magdolna
Adatkezelő Solymosi-Kabdebó Márk

1. Fogalmak

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

érintett:  bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

személyes adat:    az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

adatkezelés:  az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

adattörlés:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

harmadik személy:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2. Az adatkezelés jogalapja

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra, adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. -:

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e) 
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény; 
– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; 
– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
– 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól 
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,

– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.

– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
– A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)
Amennyiben látogatóink, vevőink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal (Solymosi-Kabdebó Márk, mint megbízott adatkezelő) az alábbi e-mail címen: kapcsolat@magdibutor.hu

3.  Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat –ideértve a telefonos ügyintézés során készült hangfelvételt is- az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja. A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő  a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli

4.  További adatkezelések, kapcsolódó tevékenységükről.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről, a személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás, tervezéssel és helyszíni felméréssel és az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység.

-e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás.

-név azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

-telefonszám azonosítás, kapcsolattartás.

-lakások, helysége mérete és alaprajza.

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Egyéb adatkezelő megnevezése:

Cégnév:Margaréta Stúdió Fotó- Video Kft.
Székhely:2337 Délegyháza Búza u. 1/c..
Telefon:+36 30 853 8442
Web:www.margaretastudio.hu

A Margaréta Stúdió Fotó- Video Kft.az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok rögzítését, tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység végzője:

Cégnév:MS lakberedendező stúdió kft
Székhely:6500 Baja, Teller Ede utca 3
Adószáma:10648746-2-03
Telefon:+06/79/325-503
Web:www. msbutorbaja.hu

A MS lakberedendező stúdió kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a MS lakberedendező stúdió kft.vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

5.  A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

5.1 Adatkezelés az Adatkezelő Közösségi Oldalain

(1) Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése  és kapcsolat tartása céljából online marketing folyamatok során közösségi oldalakat tart fent. Jelen fejezet szabályai irányadóak Adatkezelő: Facebook, Linkedin, Instagram, Google+, Twitter, Youtube, Blog.hu, Pinterest oldalaira is.

(2) Az Adatkezelő közösségi oldalain feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) Az Adatkezelő közösségi oldalain a látogatók által közzétett személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli.

(4) A látogatókra a közösségi oldalaik saját Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) Az Adatkezelő nem felel a közösségi oldalak felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Adatkezelő nem felel semmilyen, a közösségi oldalak működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

(7) A közösségi oldalain adatkezelőként jár el, amikor az emberek által közvetlenül a közösségi oldalaknak megadott információk alapján jelenít meg hirdetéseket az embereknek, illetve olyan adatok kapcsán is, amelyeket a közösségi oldalak akkor kapnak, amikor különböző webhelyek és alkalmazások a pl. a Facebook képpontját és SDK-ját telepítik. Ilyen esetekben a Közösségi oldal felelős az adatvédelmi előírások betartásáért.

(8) A közösségi oldalain „adatfájl alapján létrehozott egyéni célközönség” termékének használata esetén az Adatkezelési szabályozások betartásáért Adatkezelő a felelős, ez az egyetlen olyan eset amikor a Facebook Adatfeldolgozóként jár el. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő továbbítja az Érintettek személyes adatait a Facebooknak. Ez esetben a hozzájárulás beszerzésért Adatkezelő felelős.

5.2 Közösségi bővítmények a közösségi oldalak használata során


A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához. 
Amennyiben az érintett be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja. 
Amennyiben az Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.
Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook, Twitter, Linked-in Pinterest Instagram Google+ általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook, Twitter, Linked-in Pinterest Instagram Google+   adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

6.1 Adatkezelés az Adatkezelő oldalán  Remarketing kódok

A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint Facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez. 
A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebook-on. Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.
Az érintett a hozzájárulását az alábbi szöveggel felugró ablak „elfogadom” gombjával, illetve a weboldaon történő továbblépéssel, (bármely link vagy menüpontra kattintással) teheti meg. „Az oldalon történő látogatása során cookie-kat („sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalra  történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

6.2 Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)
Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. 

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Az érintett a hozzájárulását az alábbi szöveggel felugró ablak „elfogadom” gombjával, illetve a weboldaon történő továbblépéssel, (bármely link vagy menüpontra kattintással) teheti meg. „Az oldalon történő látogatása során cookie-kat („sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-kk törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11]

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer]

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en]

6.3 Online üzenet, árajánlat kérése az oldalon keresztül:
A weboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

-e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás.

-név azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

-telefonszám azonosítás, kapcsolattartás.

-regisztráció időpontja technikai információs művelet.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt..
Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.

6.4 Hírlevélre történő feliratkozása az oldalon keresztül:
A weboldalon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

-e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás.

-név azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.


6.5 Naplóállományok (logfile-ok)


A szolgáltatások igénybevétele érdekében az adatkezelő rendszere automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
– a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
– a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
– a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása 
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

Az érintett a hozzájárulását az alábbi szöveggel felugró ablak „elfogadom” gombjával, illetve a weboldaon történő továbblépéssel, (bármely link vagy menüpontra kattintással) teheti meg. „Az oldalon történő látogatása során cookie-kat („sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. 

Adatkezelő az érintettel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása alapján kezelhet. 
Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Ezen adatokat a Adatkezelő köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az Érintett így rendelkezik.

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.
A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta

Amennyiben a weboldal valamely tartalompartnerével közös szolgáltatást tart fenn, a személyes adatok felhasználási joga közös, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak – a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – ekkor is irányadóak. Az említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatás illetve adatfeldolgozás során egyértelműen feltüntetésre kerül az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó személye.

7. A Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A feliratkozás során a jelen szabályzat melléklete szerinti Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A  hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

(2) A kezelhető személyes adatok körét jelen Az adatkezeléshez név és e-mail cím megadása szükséges az adatkezelő által használt honlapok köre, kiállításokon regisztráltak köre, és a stúdiónkban vásárolók érdeklődők köre.

(3) A személyes adatok kezelésének célja: -1. Hírlevél küldése az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tárgyában 2. Reklámanyag küldése

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő IT szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

8. Direkt marketing offline célú adatkezelés

(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

(2) Az Adatkezelő által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(3) A személyes adatok kezelésének célja az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, átadása a rendezvényein és kiállításain, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (email) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

(7) A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat „hozzájáruló nyilatkozat” alkalmazható.
 

9. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő megnevezése (a kamera rendszer üzemeltetője):

Cégnév:Magdi Bútor Stúdió Kft.
Székhely:1035 Budapest Vihar utca 24.
Cégjegyzékszám:01-09-209340
Adószám:23737987-2-41
Képviseli:Solymosi-Kabdebó Márk

2. Tájékoztatjuk, hogy cégünk – mint adatkezelő – az e táblával jelzett helyiségben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést valamint képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. A kamera rögzíti az Ön magatartását is.

3. Ezen adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a szolgáltatás igénybevétele során automatikus.

4. Látogatók, vendégek tájékoztatása: A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással adottnak tekintendő. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére a területre bemegy. Ezen adatkezelés célját a 2. pont tartalmazza,jogalapja az érintett hozzájárulása.

5. Tárolás ideje: A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 5 (öt) munkanapig őrizhetők meg (automatikusan felülíródik a rendszerünk). Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

6. A tárolás helye: az adatkezelő székhelye / telephelye.

7. A felvétel megtekintésére jogosultak: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, adatkezelő vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult

8. Adatbiztonsági intézkedések:

a) a képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa.

b) A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.

c) A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

d) A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.

e) A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.

f) A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell.

g) A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.

h) A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.

i) Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

9. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a társaság ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben. Az érintettnek joga van a tájékoztatáshoz, a kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez.

A felügyeleti hatóság panaszt tehet. Joga van adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz.  Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának  okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a jogszabályban írt esetekben díj számítható fel.

10. Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti.

10.1  Az adatkezelés során önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

– a tájékoztatáshoz való jog,

– az adatok helyesbítéséhez való jog,

– az adatok törléséhez való jog,

– az adatok zárolásához való jog,

– a tiltakozás joga.

10. 3. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Utolsó módosítási dátuma 2018.05.24 GDPR jogszabálynak megfelelő

Szerzői jogok

A Magdi Bútor Stúdió Kft. weboldala képi és szövegi tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Magdi Bútor Stúdió Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Honlapunk: http://magdibutor.hu/